Rssi00>rssi11且大於-20後執行動作要怎麼寫?

上次利用getMajor,getMinor抓取rssi00,rssi11
現在我想要rssi00>rssi11且大於-20後執行動作要怎麼寫?

			int rssi00 = 0;
			int rssi11 = 0;
			for (Beacon beacon : beacons) {
				if(beacon.getMajor()==0&&beacon.getMinor()==0){
					rssi00 = beacon.getRssi();
				}else if(beacon.getMajor()==1&&beacon.getMinor()==1){
					rssi11 = beacon.getRssi();
				}
			}

rssi00>rssi11 && rssi00>-20

1 Like

謝謝大大:)